Ubulungisa bolwimi

UBulungisa boLwimi bufuna ukudala ihlabathi apho wonke umntu anokuthatha inxaxheba ngokupheleleyo kuluntu nokuba luluphi na ulwimi aluthethayo. Sikholelwa ukuba uLwimi lwama-411 lunokuba negalelo kwintshukumo yoBulungisa boLwimi kwaye sisoloko sizama ukuchonga iindlela esinokuthi senze ngazo impembelelo.

Support Group
Group Hug

Kutheni siyithanda kakhulu iNguqulelo yoXwebhu

Sikholelwa ukuba ukufikelela kulwimi asinto ilula, kodwa lilungelo. Ngokubonelela ngenguqulelo efikelelekayo, sinethemba lokunceda wonke umntu afikelele kulwazi.

Support Group

Umbono

Ngokunikezela ngeenkonzo ezikhawulezayo, amaxabiso afikelelekayo kunye nokunciphisa imirhumo, sixhobisa imibutho ukuba ibonelele ngokufikelela kwimathiriyeli yabo ngexabiso elingathothisi iinjongo okanye uhlahlo lwabiwo-mali lwabo.

Open Book